Regulamin korzystania z serwisu www.apartamentyskierniewice.pl

 (dalej: „Regulamin”)  

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy dokument został sporządzony i opublikowany w celu zapewnienia legalności funkcjonowania serwisu pl, w szczególności w zakresie:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: ,,RODO”),
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000),
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219),
  4. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907),
  5. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2018.102),
  6. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2019.134).
 2. Właścicielem serwisu apartamentyskierniewice.pl Bożena Keller prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PARTNER Bożena Keller z siedzibą w Skierniewicach (kod pocztowy 96-100) przy ulicy Stefana Batorego 21, NIP: 8361263311, REGON: 100459178, tel. + 46 833 30 30, kom. 570 889 886, e-mail: sekretariat@business-center.net.pl (dalej jako: ,,PARTNER”).
 3. PARTNER nie powołał w procesie przetwarzania danych osobowych Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 4. PARTNER jest administratorem Państwa danych osobowych i chroni je zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym RODO. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych wraz z polityką cookies znajdują się odrębnym dokumencie pn. ,,Polityka Prywatności”.
 5. Korzystając ze stron serwisu apartamentyskierniewice.pl, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Redakcja serwisu apartamentyskierniewice.pl dokłada wszelkich starań, by zapewnić aktualność, zupełność i dokładność przedstawianych informacji, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechanie podjęcia działań na ich podstawie.
 7. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki nieodpłatnego i płatnego korzystania z usług oferowanych przez serwis apartamentyskierniewice.pl.
 8. Serwis jest:
  1. portalem informacyjnym PARTNER, służącym przedstawianiu aktualności oraz bieżących informacji i materiałów tekstowych oraz graficznych, a także zasad świadczenia usług wykonywania badań genetycznych przez PARTNER;
  2. platformą umożliwiającą bezpośredni kontakt z PARTNER, za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  3. platformą umożliwiającą złożenie za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego rezerwacji pokoju gościnnego lub apartamentu w Skierniewicach przy ulicy Stanisława Rybickiego 8 lub w Łowiczu przy ulicy Browarnej 7, które po dokonaniu dodatkowych ustaleń daje możliwość zarezerwowania pobytu oraz jego odbycia we wskazanym w rezerwacji okresie.
 9. Dane i informacje do aktualizacji serwisu apartamentyskierniewice.pl pochodzą z materiałów i informacji opracowywanych przez redakcję serwisu lub pozyskiwanych ze źródeł publicznych.

 

 

 

II

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. W serwisie apartamentyskierniewice.pl świadczone są następujące rodzaje i zakres usług:
  1. prezentacja materiałów, artykułów, blogów, raportów i innych informacji użytecznych dla użytkowników portalu,
  2. działania marketingowe związane z promowaniem i reklamowaniem usług oferowanych przez PARTNER polegających na oddawaniu w najem powierzchni biurowych ora udostępnianiem pokoi gościnnych i apartamentów na pobyt krótkoterminowy,
  3. możliwość bezpośredniego kontaktu z PARTNER za pośrednictwem formularza kontaktowego mieszczącego się w dolnej części strony internetowej,
  4. możliwość dokonania za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego, rezerwacji pokoju gościnnego lub apartamentu mieszczącego się w budynku przy ulicy Stanisława Rybickiego 8 w Skierniewicach lub w budynku przy ulicy Browarnej 7 w Łowiczu (dalej jako: ,,Usługi”).

 

III

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się apartamentyskierniewice.pl:
 2. podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 3. posiadanie przez użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 4. Ze względu na ograniczenia techniczne, niezależne od PARTNER, PARTNER nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie PARTNER pragnie poinformować, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem portalu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 5. PARTNER nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w serwisie. PARTNER nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika, a związane z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie.
 6. PARTNER informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych, tzn. aby przesyłanie informacji odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 7. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Ponadto ze względów technicznych nie ma gwarancji, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie, w jakiej zostały wysłane, ani że transmisja danych odbywać się będzie bez żadnych przerw oraz wad technicznych.
 8. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę. W przypadku wykrycia przez PARTNER wiadomości i informacji noszących znamiona bezprawnych PARTNER jest uprawnione do uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do tych danych.
 9. Użytkownicy powinni podejmować działania w celu ochrony bezpieczeństwa łączności, na przykład przez zastosowanie szczególnych rodzajów oprogramowania lub technologii kodowania. Użytkownicy powinni być świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem z serwisu, którymi są przede wszystkim różnego rodzaju ingerencje osób trzecich, zarówno np. w bazy danych dotyczących usługobiorcy, jak i w samą transmisję określonych informacji za pomocą sieci Internet, niezamówiona informacja handlowa (spam), oprogramowanie typu malware, spyware, robaki internetowe (worm) czy łamanie haseł (craking czy phishing) i inne.
 10. PARTNER poprzez serwis apartamentyskierniewice.pl nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

IV

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 

 1. Podjęcie przez użytkownika kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie może nastąpić pod warunkiem wcześniejszego:
  1. zapoznania się z niniejszym regulaminem, co użytkownik potwierdza zaznaczając odpowiednie pole pod formularzem rezerwacyjnym;
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rezerwacyjnym;
  3. zapoznania się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych oraz polityką prywatności strony poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rezerwacyjnym;
  4. wypełnienia odpowiednich pól formularza kontaktowego (imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail) znajdującego się w serwisie apartamentyskierniewice.pl,
 2. Kontakt może nastąpić również poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z PARTNER pod numerem telefonu + 46 833 30 30 lub kom. 570 889 886 bądź za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@business-center.net.pl.
 3. Podjęcie kontaktu w sposób wskazany w ust. 3 może nastąpić pod warunkiem:
  1. zapoznania się przez użytkownika z niniejszym regulaminem, oraz
  2. zapoznania się przez użytkownika z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych oraz polityką prywatności przetwarzania danych osobowych.

 

V

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REZERWACJI POKOJU GOŚCINNEGO LUB APARTAMENTU

 

 1. Tylko osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych mogą za pośrednictwem serwisu zamówić Usługę.
 2. Złożenie przez użytkownika za pośrednictwem serwisu na którym znajduje się formularz rezerwacyjny, rezerwacji Usługi może nastąpić pod warunkiem wcześniejszego:
  1. zapoznania się z niniejszym regulaminem, co użytkownik potwierdza zaznaczając odpowiednie pole pod formularzem rezerwacyjnym;
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rezerwacyjnym;
  3. zapoznania się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych oraz polityką prywatności strony poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rezerwacyjnym;
  4. zapoznania się z treścią Regulaminu korzystania z pokoi gościnnych oraz apartamentów Apartamenty „Business Center” Skierniewice oraz Apartamenty Łowicz poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rezerwacyjnym;
  5. wypełnienia odpowiednich pól formularza rezerwacyjnego (imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail) znajdującego się w serwisie apartamentyskierniewice.pl,
  6. wybranie dogodnego dla użytkowania sposobu uregulowania kwoty należnej za najem pokoju gościnnego lub apartamentu i uregulowanie przedmiotowej kwoty zgodnie z wymogami wybranej formy płatności tj.:
 • przelewu tradycyjnego – zapłata winna zostać dokonana niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji – nie później niż w terminie 3 dni lub jeśli termin dokonania rezerwacji od terminu rozpoczęcia pobytu jest krótszy – w dniu dokonania rezerwacji, na rachunek bankowych PARTNER wskazany na formularzu rezerwacyjnym, lub
 • zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – zapłata winna zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu rezerwacji za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl. Za moment dokonania wpłaty za pośrednictwem ww. systemu uznaje się moment zaksięgowania wpłaty użytkownika w systemie płatności Przelewy24.pl.
 1. Dokonanie rezerwacji pokoju gościnnego lub apartamentu może nastąpić również poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z PARTNER pod numerem telefonu + 46 833 30 30 lub kom. 570 889 886 bądź za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@business-center.net.pl.
 2. Dokonanie rezerwacji w sposób wskazany w ust. 3 może nastąpić pod warunkiem:
  1. zapoznania się przez użytkownika z niniejszym regulaminem;
  2. zapoznania się przez użytkownika z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych oraz polityką prywatności przetwarzania danych osobowych;
  3. zapoznania się prze użytkownika z treścią Regulaminu korzystania z pokoi gościnnych oraz apartamentów Apartamenty „Business Center” Skierniewice oraz Apartamenty Łowicz.
 3. Aktualna cena w kwocie brutto wskazywana jest każdorazowo dla każdego z pokoi gościnnych lub apartamentów na formularzu rezerwacyjnym znajdującym się na stronie PARTNER.

 

 

VI

ANULOWANIE/ODOWŁANIE REZERWACJI

 

 1. Użytkownik może anulować/odwołać rezerwację najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą pobytu. W przypadku anulowania/odwołania przez użytkownika rezerwacji w ww. okresie PARTNER zobowiązany jest do zwrotu kwoty którą uzyskał w związku z zawarciem umowy o najem krótkoterminowy pokoju gościnnego lub apartamentu.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji po upływie terminu wskazanego w pkt 1, kwota wpłaconego wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy o najem krótkoterminowy pokoju gościnnego lub apartamentu nie zostanie zwrócona ze względu na szkodę poniesioną przez PARTNER oraz utracone korzyści po stronie PARTNER wynikające z niemożności lub znacznej trudności znalezienia podmiotu na rzecz którego możliwe byłoby świadczenie usług w terminie dokonanej przez użytkownika rezerwacji.
 3. PARTNER zatrzyma kwotę wynagrodzenia należną mu z tytułu zawartej z użytkownikiem umowy najmu krótkoterminowego, w przypadku gdy anulowanie/odwołanie rezerwacji nastąpi z winy użytkownika, w szczególności gdy w momencie zameldowania lub wymeldowania:
 4. użytkownik nie będzie posiadał ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w szczególności ważnego dowodu osobistego lub paszportu,
 5. użytkownik nie okaże dokumentu o którym mowa w pkt 3 lit. a,
 6. użytkownik jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 7. Anulowanie rezerwacji winno nastąpić bezpośrednio przez formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie apartamentyskierniewice.pl lub za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@business-center.net.pl – w treści wiadomości użytkownik winien podać termin rezerwacji oraz dane osoby fizycznej na rzecz której rezerwacja została dokonana.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przez PARTNER usługi w terminie wskazanym w rezerwacji, PARTNER zwróci użytkownikowi kwotę uiszczoną tytułem wynagrodzenia za najem krótkoterminowy.

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu apartamentyskierniewice.pl można kierować pod adres e-mail: sekretariat@business-center.net.pl.
 3. PARTNERzastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia w serwisie apartamenty.pl i są doręczane użytkownikom poprzez ich zamieszczenie w serwisie www.apartamentyskierniewice.pl. Korzystanie przez użytkownika z serwisu www.apartamenty.pl oraz z usług PARTNER po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika akceptacji dla wprowadzonych zmian.
 4. Korzystanie ze strony apartamentyskierniewice.pl, tak samo jak rezerwacja lub najem pokoju gościnnego lub apartamentu równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień regulaminu.
 5. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością. 
Rezerwacja Apartamentów Skierniewice i Łowicz